عكس هايي از زنان دوره قاجار!

البته بيشتر اين زنان درباري هستند و نمي توانند نمونه خوبي براي زنان دوره قاجار و مردم عادي آن زمان باشند.


منبع:  http://www.womeniniran.net/archives/FMP/mashgallery.htm

 


 

 

 

جستجو
WWW Tafrihi

Copyright 2005 Tafrihi.com  All rights reserved