عکس هايی از دومين دوره مسابقات

کارتينگ هنرمندان (تير ماه)  از ديد دوربين يلدا ذبیحی

استفاده از عکس ها با ذکر نام منبع آزاد می باشد