عكس بانو مین بازيگرجواهري درقصر

این هم یک عکس از بانو مین که بعدها او با با چانگ به عنوان ملازم بانو لی (یونسنگ)

انتخاب می شود.

 

جواهري درقصر

 

 

 


جستجو
WWW tafrihi

Copyright 2005-2007 Tafrihi.com